INFORMATION

GE-GE-GE NO KITARO 2 The Goblin War

GE-GE-GE NO KITARO 2 The Goblin War

MOVIE
GE-GE-GE NO KITARO 2 The Goblin War

INFORMATION

Aired:Mar. 15, 1986

STORY

(C)SHIGERU MIZUKI, TOEI ANIMATION

PAGE TOP