INFORMATION

GE-GE-GE NO KITARO 5 Big Sea Ghost

GE-GE-GE NO KITARO 5 Big Sea Ghost

MOVIE
GE-GE-GE NO KITARO 5 Big Sea Ghost

INFORMATION

Aired:Jul. 6, 1996

STORY

(C)SHIGERU MIZUKI, TOEI ANIMATION

PAGE TOP